Zespół ds. Etyki | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Zespół ds. Etyki

Informacja dla Pacjentów i Ich Rodzin oraz Personelu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Dobro pacjenta stanowi najwyższą wartość w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych i jest coraz większym wyzwaniem dla personelu medycznego.

W opiece nad chorym często pojawia się wiele problemów natury etycznej, które możemy postrzegać w sposób całkowicie odmienny. Kierując się dobrem chorego często nie potrafimy podjąć jednoznacznej decyzji dotyczącej opieki nad pacjentem, członkiem rodziny, przyjacielem.

Kontakt z Zespołem ds. Etyki może stanowić pomoc w podejmowaniu często trudnych decyzji.

Skład Zespołu ds. Etyki:

Zespół ds. Etyki składa się z doświadczonych pracowników Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, w tym:

 • psychologa;
 • pielęgniarki;
 • lekarza;
 • osoby duchownej.

Kto i jak może poprosić o pomoc w rozwiązaniu problemu natury etycznej?

Problemy natury etycznej może zgłosić:

 • pacjent;
 • rodzina pacjenta;
 • osoba upoważniona przez pacjenta;
 • pracownik Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Zgłaszanie problemu do Zespołu ds. Etyki może odbywać się poprzez:

 • zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres zespol.etyki [at] kpcp.pl lub
 • drogą pisemną na adres:

Zespół ds. Etyki
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1
85-326
Bydgoszcz

Kontakt z Zespołem ds. Etyki zalecany jest, w sytuacjach gdy;

 • Osoba zgłaszająca problem natury etycznej dostrzega, że istnieje naruszenie praw i godności pacjenta i/lub jego rodziny lub pracowników, które działają na ich szkodę,
 • Osoba zgłaszająca widzi, że pomimo upływu czasu istnieje brak możliwości wypracowania zadowalającego obydwie strony rozwiązania problemu.

Zespół ds. Etyki po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje oceny i przedstawia swoje zalecenia dotyczące rozwiązania problemu.

Do zadań Zespołu ds. Etyki  w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy należy:

 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów natury etycznej dotyczących pacjentów i ich rodzin oraz pracowników Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy;
 • Rozwiązywanie problemów etycznych występujących w relacjach:
 • personel – pacjent i/lub jego rodzina, osoby upoważnione
 • pracownik – pracownik
 • przełożony – pracownik
 • Wyjaśnienie postępowania wszystkich stron konfliktu:
 • ocena wątpliwości i konfliktów natury etycznej
 • wyjaśnienie wydźwięku etycznego sprawy osobom biorącym w niej udział
 • przedstawienie rozwiązania, które będzie akceptowalne przez wszystkie osoby biorące w niej udział
 • Nadzór i aktualizacja Kodeksu Etyki Pracowników Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy oraz reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania Kodeksu Etyki Pracowników;
 • Rozpowszechnianie wiedzy wśród pracowników Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, z zakresu etyki oraz zachowań zgodnych z zasadami Kodeksu Etyki Pracowników.

Przebieg rozwiązywania problemów natury etycznej:

 • Rozwiązywanie problemów etycznych może mieć różny schemat postępowania. Będzie on uzależniony od prośby, wniosku oraz wstępnej oceny problemu.
 • Członkowie Zespołu ds. Etyki mogą spotkać się z pracownikami, pacjentami i ich rodzinami, osobami upoważnionymi i w zależności od zgłoszenia zaplanować jedno lub więcej spotkań w celu omówienia problemu i podjęcia działań mających na celu pomoc w jego rozwiązaniu.
 • Rozwiązanie problemu przekazywane jest formie pisemnej.
 • Zespół ds. Etyki nie zajmuje się zgłoszonymi problemami w trybie pilnym.
 • Konsultacja Zespołu ds. Etyki ma charakter wyłącznie doradczy - ostatecznie decyzje podejmuje pacjent i/lub jego rodzina, osoby upoważnione i zespół terapeutyczny.

Ważne:

 • Zespół ds. Etyki nie rozwiązuje problemów dotyczących:
 • kwestii prawnych,
 • kwestii błędów medycznych,
 • kwestii finansowych.
 • Jeżeli zgłoszenie wpłynie anonimowo nie może ono liczyć na odpowiedź zwrotną.