Deklaracja dostępności | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Deklaracja dostępności

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.kpcp.pl zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-21

Data publikacji strony internetowej: 2022-09-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30

Dane podmiotu:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, tel. 52 32-56-600, fax 52 32-56-606, e-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Adres strony: https://www.kpcp.pl

Status deklaracji

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z uwagi na niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej:

     1.    Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie.
     2.    Niektóre elementy mogą nie być dostępne w wersji cyfrowej, np. skany dokumentów, nie jest możliwa ingerencja w strukturę, wyszukanie, odczytanie przez czytnik tekstu.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Do dokonania oceny dostępności wykorzystano ogólnodostępne programy: https://www.tingtun.no/en/accessibility-check oraz https://wave.webaim.org/

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszelkie problemy, wnioski i sugestie związane z dostępnością strony internetowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy można zgłaszać bezpośrednio Koordynatorowi ds. Dostępności Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy:

Agnieszka Zieńczuk
a.zienczuk [at] kpcp.pl
tel. 887-830-243

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każda osoba ma prawo wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Może również zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, opis żądania oraz sposób kontaktu.

Podmiot publiczny realizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy znajduje się w 2 lokalizacjach:

  • Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1
  • Bydgoszcz, ul. Meysnera 9

1) KPCP-Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1

Kompleks budynków przy ulicy Seminaryjnej 1 składa się z głównego zespołu budynków szpitalnych oznaczonych A, B, C, D, połączonych komunikacyjnie ze sobą za pomocą łączników oraz z wolnostojących budynków Portierni, Zakładu Patomorfologii i budynku administracyjnego (Zamówienia Publiczne i Dział Techniczno-Eksploatacyjny).

Zespół główny budynków szpitalnych – A, B, C, D:


Wejście A1 – wejście do budynku od strony ul. Seminaryjnej (Poradnia Onkologiczna z Ambulatorium Chemioterapii, Centrum Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc i Niewydolności Oddechowej) – wejście schodami (bliski dostęp do windy wewnętrznej); dostęp alternatywny zapewniony za pośrednictwem wejścia B1, poprzez wolne od barier ciągi komunikacyjne i system wind wewnętrznych.


Wejście A3 – wejście do administracyjnej części szpitala w budynku A – wejście schodami; dostęp alternatywny zapewniony za pośrednictwem wejścia B1, poprzez wolne od barier ciągi komunikacyjne i system wind wewnętrznych.


Wejście A5 – wejście do Wojewódzkiej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc z Poradniami Specjalistycznymi – wejście schodami; dostęp alternatywny zapewniony za pośrednictwem wejścia B1, poprzez wolne od barier ciągi komunikacyjne i system wind wewnętrznych.


Wejście B1 – wejście do zespołu budynków A, B, D. Zapewnia dostęp na oddziały szpitalne, Blok Operacyjny, OIT oraz do wszystkich poradni. Wejście B1 posiada pochylnię i jest wyposażone w drzwi automatycznie otwieralne, umożliwiające wjazd osoby na wózku. Wejście posiada bliskie sąsiedztwo wind wewnętrznych.
 

Wejście C2 – WEJŚCIE GŁÓWNE SZPITALA – wejście z poziomu gruntu do Izby Przyjęć i Oddziału Rehabilitacji Oddechowej. Posiada bezpośredni dostęp do windy na poziomie 0 umożliwiającej wjazd do Izby Przyjęć i umożliwia dostęp do windy obsługującej wjazd osoby z niepełnosprawnością na wszystkie piętra budynku.


Wejście C3 – wejście do Izby Przyjęć bezpośrednio z podjazdu dla karetek. Wyposażone w drzwi automatycznie otwieralne umożliwiające wjazd osoby z niepełnosprawnością.


Wejście D10 – wejście z poziomu gruntu do zespołu budynków A, B, C, D – posiada bezpośredni dostęp do wind na tym samym poziomie.

Ciągi komunikacyjne w zespole budynków A,B,C,D są wolne od barier architektonicznych.

Na każdym piętrze budynków i na każdym oddziale znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Portiernia:
Sprawy załatwiane przez okienko, z poziomu gruntu. Osoba poruszająca się na wózku może dojechać chodnikiem pod okienko portierni.

Zakład Patomorfologii:
Wejście z poziomu gruntu.

Budynek administracyjny (Dział Zamówień Publicznych i Dział Techniczno-Eksploatacyjny):
Wejście do budynku po schodach.

Miejsca parkingowe na terenie szpitala:
Na terenie szpitala wyznaczono 7 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. 4 miejsca znajdują się obok budynku A, jedno miejsce przy wejściu B1 i dwa miejsca przy wejściu C2 i C3.

 

2) KPCP-Bydgoszcz, ul. Meysnera 9

Kompleks budynków przy ulicy Meysnera 9 składa się z budynku głównego A, pawilonu zakaźnego B i portierni. Budynki nie są połączone ze sobą.

Budynek główny A:

Wejście główne do budynku odbywa się windą, do której wjazd jest z poziomu gruntu lub schodami. Wejście wyposażone jest w drzwi automatycznie otwieralne.

Przestrzenie w budynku są wolne od barier architektonicznych. Na każdym piętrze i na każdym oddziale znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obok budynku A wydzielone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Pawilon zakaźny B:

Wejście główne do budynku odbywa się windą, do której wjazd jest z poziomu gruntu lub schodami z pochylnią.

Obok wejścia do windy budynku B wydzielone jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Przestrzenie w budynku są wolne od barier architektonicznych. Na każdym piętrze i na każdym oddziale znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Portiernia:

Sprawy załatwiane przez okienko, z poziomu gruntu. Osoba poruszająca się na wózku może dojechać chodnikiem.

 

W budynkach szpitala (w obu lokalizacjach) nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a (za wyjątkiem przycisków w windach), ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Szpital zapewnia możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania.

Szpital zapewnia możliwość wejścia z psem asystującym.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy podejmuje ustawiczne działania zmierzające do tworzenia przestrzeni architektonicznej przyjaznej
i dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.