Przyjęcie do szpitala | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Przyjęcie do szpitala

IZBA PRZYJĘĆ
ul. Seminaryjna 1
85 - 326 Bydgoszcz
wejście B1 lub A3, parter

 

TELEFONY:
 
LEKARZ DYŻURNY +48 52 32 56 619
PIELĘGNIARKI I RATOWNICY MEDYCZNI +48 52 32 56 719
KIEROWNIK IZBY PRZYJĘĆ +48 52 32 56 720
e-mail: kpcp_iz [at] kpcp.plKIEROWNIK IZBY PRZYJĘĆ: lek. Włodzimierz Grądzki

KOORDYNATOR OPIEKI MEDYCZNEJ mgr Miłosława Piaskowska
 


 

Izba Przyjęć pracuje w trybie ciągłym zapewniając świadczenia związane z przyjęciem pacjentów do szpitala oraz udzieleniem doraźnej pomocy w stanach nagłych pogorszenia zdrowia.

Izba Przyjęć przyjmuje pacjentów:

 • zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza,
 • przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego,
 • zgłaszających się samodzielnie w stanach zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

Do zadań Izby Przyjęć należy:

 • rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
 • zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego,
 • objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków,
 • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji,
 • udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej.

 


 

Przyjęcia do szpitala odbywają się w trybie ostrym i planowym. Po konsultacji lekarskiej i dopełnieniu formalności pacjent trafia na odpowiedni oddział szpitalny.
 Dyżur w Izbie Przyjęć pełni lekarz pulmonolog, torakochirurg, obsada pielęgniarska oraz według potrzeb lekarz anestezjolog.
 
Pod względem przygotowania zawodowego Zespół pielęgniarski Izby Przyjęć tworzy: pięć pielęgniarek posiadających tytuł licencjata pielęgniarstwa, trzy pielęgniarki posiadające kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego, jedna pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oraz specjalistka w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego. Wszystkie zatrudnione pielęgniarki oraz ratownik medyczny posiadadają kurs specjalistyczny z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego. Ponadto pielęgniarki Izby Przyjęć posiadają szereg kursów specjalistycznych i dokształcających, mających zastosowanie w codziennej pracy pielęgniarkiej i są to między innymi szkolenia z zakresu:

 • szczepień ochronnych,
 • diabetologii,
 • onkologii,
 • resuscytacji krążeniowo - oddechowej,
 • podstaw medycyny ratunkowej,
 • HIV / AIDS i narkomanii,
 • pulmonologii.

Każdy pacjent zgłaszający się do szpitala oprócz skierowania powinien posiadać:

 

 • dowód tożsamości (np. dowód osobisty, paszport),
 • spis przyjmowanych leków oraz leki własne specjalistyczne, które pacjent obecnie przyjmuje
 • wyniki dotyczczasowych badań laboratoryjnych i obrazowych (także, jeśli to możliwe, płyty CD / DVD lub klisze rentgenowskie z badaniami obrazowymi),
 • karty informacyjne z poprzedniego leczenia szpitalnego oraz posiadaną dokumentację medyczną

Oprócz podstawowych dokumentów przy przyjęciu do szpitala potrzebne będą:

 • piżama i szlafrok,
 • osobiste przybory toaletowe,
 • ręczniki,
 • kapcie,
 • klapki pod prysznic.

Potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odbywa sie w systemie elektronicznym eWUŚ
(Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców)