Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Centrala: 52 32 56 600

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

  WEJŚCIE A5 - I PIĘTRO
  W PRZYPADKU POTRZEBY SKORZYSTANIA Z WINDY - WEJŚCIE B1 - I PIĘTRO
  REJESTRACJA OSOBISTA LUB TELEFONICZNA


   

  INFORMACJE DLA PACJENTÓW

   

  Pacjent w dniu wizyty powinien posiadać:

  1.    Dowód tożsamości ze zdjęciem.
  2.    Wyniki badań na podstawie, których wystawione zostało skierowanie: zdjęcie płuc (opis + płyta!!!), spirometria, badania laboratoryjne.
  3.    Poprzednie badania radiologiczne płuc, jeśli są w jego posiadaniu.
  4.    Aktualnie przyjmowane leki (opakowania lub spis).
  5.    Dokumentację medyczną dotyczącą także innych chorób (wypisy ze szpitala, karty informacyjne itp.).
  6.    W przypadku dotychczasowego leczenia w innej poradni chorób płuc – kopię dokumentacji z tej Poradni.


  Pacjent ma obowiązek powiadomienia Przychodni w przypadku rezygnacji z zaplanowanego świadczenia. W przypadku kiedy pacjent nie stawi się w wyznaczonym terminie bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy oczekujących na to świadczenie.

   

  UWAGA!
  Pacjenci, którzy otrzymali skierowania na badania diagnostyczne (np. tomografia komputerowa),
  po ustaleniu terminu badania, powinni niezwłocznie zarejestrować się na kolejną wizytę do lekarza.


   

  INFORMACJE DLA LEKARZY


  Spirometria – badanie spirometryczne znajduje się w wykazie świadczeń gwarantowanych zakresie POZ!!!” Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1914).
  Prosimy nie kierować pacjentów do poradni specjalistycznej  w celu wykonania spirometrii!!!
  Pacjent kierowany z podejrzeniem astmy, po przebytej infekcji COVID, lub w celu diagnostyki duszności – powinien mieć wcześniej wykonane badanie spirometryczne.
  (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Par. 12. 1. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub do leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania: 1) kopię wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania):

  UWAGA!!!
  W celu ew. leczenia POCHP,  kwalifikacji do domowego leczenia tlenem, domowego leczenia respiratorem, diagnostyki zaburzeń oddychania podczas snu, pacjenta należy skierować do Poradni Pulmonologicznej w Centrum POCHP i Niewydolności Oddychania (wystawiając e-skierowanie należy wybrać: poradnia chorób płuc - kod resortowy 1272).


  Chorzy po Covid-19, którzy byli leczeni ambulatoryjnie powinni być monitorowani przez lekarza rodzinnego. W wyjątkowych przypadkach lekarz rodzinny może kierować takiego chorego do poradni chorób płuc. Przy skierowaniu chory powinien posiadać aktualny radiogram klatki piersiowej, spirometrię (!)  
  - podstawowe badania laboratoryjne (w tym morfologia, CRP, kreatynina) i ekg.

   

  Skierowania „pilne”.
  W związku z nadużywaniem wystawiania skierowań w nieuzasadniony sposób oznaczanych jako „pilne” – przypominamy: że o kwalifikacji do kategorii pilne – decydują wyłącznie względy medyczne!!!!

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r.  w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielanie świadczenia zdrowotnego (Dz. U. Nr 200, poz.1661)   „przypadek pilny” – to taki, gdy istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia się stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia.
  Przypominamy, że oznaczając skierowanie adnotacją „pilne” – wskazujecie Państwo na konieczność przyjęcia przed przypadkami stabilnymi, co powoduje konieczność odroczenia przyjęcia pacjentów, którzy już od wielu miesięcy oczekują na wizytę.

  „Kaszel”, „ podejrzenie astmy oskrzelowej”, „cechy rozedmy”, „zmiany włókniste”” itp. -  NIE SĄ WSKAZANIEM DO PRZYJĘCIA W TRYBIE PILNYM!!


  Apelujemy o etyczną postawę i rzetelną kwalifikacje do poszczególnych kategorii medycznych!!!