Dział Kontraktowania, Statystyki Medycznej i Nadzoru Świadczeń Zdrowotnych | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Dział Kontraktowania, Statystyki Medycznej i Nadzoru Świadczeń Zdrowotnych

Kierownik działu

Elżbieta Zubiel
telefon: 52 32 56 751
email: kontraktowanie [at] kpcp.pl
 

Koordynator zastępca kierownika działu

Beata Kępinska
telefon: 52 32 56 751
email: kontraktowanie [at] kpcp.pl
 

Koordynator ds. kontraktowania i sprzedaży świadczeń zdrowotnych

Anna Czubaj
telefon: 52 32 56 798
email: rnfz [at] kpcp.pl
 

Koordynator ds. statystyki medycznej

Elżbieta Waraksa
telefon: 52 32 56 605
email: statkpcp [at] kpcp.pl
 

Koordynator zespołu sekretarek medycznych

Agnieszka Brzezina
telefon: 52 32 56 798
email: kordsek [at] kpcp.pl


Zadania działu:

 • przygotowywanie i gromadzenie niezbędnych dokumentów potwierdzających zakres informacji koniecznych do przygotowania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • kompletowanie danych epidemiologicznych i statystycznych niezbędnych do opracowania planu świadczeń zdrowotnych,
 • wdrażanie, monitorowanie i nadzorowanie warunków realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ
  w Bydgoszczy,
 • monitorowanie ewidencji udzielanych świadczeń zdrowotnych pod kątem kompletności danych koniecznych do terminowego ich rozliczenia,
 • sporządzanie i weryfikacja sprawozdań udzielanych świadczeń w ramach umów zawartych z OW NFZ oraz przygotowanie dokumentów rozliczeniowych w formatach określonych w umowach i ich fakturowanie,
 • opracowywanie raportów, zestawień i analiz statystycznych dotyczących realizacji świadczeń zdrowotnych z podziałem na komórki organizacyjne oraz rodzaje i zakresy świadczeń,
 • zbieranie i opracowanie danych na potrzeby sprawozdań statystycznych dot. działalności oddziałów szpitalnych, zakładów diagnostycznych i pracowni Centrum,
 • sprawdzanie kompletności historii choroby i archiwizowanie ich w składnicy akt Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowanie dokumentacji medycznej pacjentów celem jej udostępnienia osobom lub podmiotom uprawnionym,
 • nadzór nad organizacją i korzystaniem ze składnicy akt Centrum.