Oddział Rehabilitacji Oddechowej (M) | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Oddział Rehabilitacji Oddechowej (M)

  Oddział mieści się w budynku Szpitala, położonego w Smukale przy ulicy Meysnera 9, w budynku A, na I piętrze.
  CENTRALA TELEFONICZNA
  CENTRALA TELEFONICZNA
  SEKRETARIAT
  GABINET LEKARSKI
  KOORDYNATOR OPIEKI MEDYCZNEJ
  DYŻURKA PIELĘGNIAREK
  ZESPÓŁ LEKARSKI:

   

  dr n. med. Sabina Lach-Inszczak - koordynator oddziału
  specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista medycyny paliatywnej

   

  lek. Marek Trawicki – zastępca koordynatora oddziału
  specjalista chorób płuc

   

  lek. Witold Rarogiewicz
  specjalista rehabilitacji medycznej

   

  NADZÓR NAD ZESPOŁEM PIELĘGNIARSKIM:

   

  mgr Aleksandra Bochniak - koordynator opieki medycznej
  specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

   

  mgr Ewa Jasińska - pielęgniarka koordynująca, nadzorująca pracę innych pielęgniarek
  specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego, specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

  Oddział mieści się w budynku Szpitala, położonego w Smukale przy ulicy Meysnera 9, w budynku A, na I piętrze.

  Oddział udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej w oparciu o zawartą umowę z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem NFZ w Bydgoszczy.
  Czas trwania rehabilitacji oddechowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 3 tygodni, średnio 5 rodzajów zabiegów dziennie u każdego świadczeniobiorcy.
  W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora oddziału NFZ w Bydgoszczy.
  Rehabilitację w chorobach płuc można podzielić na trzy grupy: w obturacyjnych chorobach płuc, w nieobturacyjnych chorobach i w innych. Wśród obturacyjnych chorób płuc największa ich grupa to: POCHP, astma oskrzelowa, rozedma płuc, mukowiscydoza. Nieobturacyjne choroby płuc to przede wszystkim schorzenia: śródmiąższowe choroby płuc, choroby opłucnej oraz przebiegające ze zmianami nerwowo-mięśniowymi i neurologicznymi z zajęciem mięśni oddechowych. Do innych chorób płuc zaliczamy stany powstające po zabiegach torakochirurgicznych, po przeszczepie płuca, rak płuca, gruźlicę płuc, otyłość oraz zespół bezdechu sennego.
  Najważniejszą zasadą rehabilitacji pulmonologicznej jest jak najwcześniejsze jej rozpoczęcie, gdy nie nastąpiło jeszcze utrwalenie zmian i zaburzeń czynności układu oddechowego. Istotne jest systematyczne stosowanie wszystkich zaleconych zabiegów i powinny one obejmować etap zarówno szpitalny jak i ambulatoryjny. Oprócz ciągłości bardzo ważną zasadą jest także kompleksowość rehabilitacji pulmonologicznej.
  Do celów głównych rehabilitacji pulmonologicznej, dotyczących większości chorych uczestniczących w programach rehabilitacji, należą:
  1.    Zmniejszenie nasilenia objawów choroby;
  2.    Zmniejszenie zaburzeń związanych z chorobami współistniejącymi;
  3.    Zmniejszenie częstości występowania zaostrzeń, spowolnienie progresji choroby;
  4.    Zmniejszenie ryzyka powikłań oraz zgonu;
  5.    Wydłużenie okresu przeżycia;
  6.    Zmniejszenie liczby ponownych hospitalizacji;
  7.    Poprawa jakości życia poprzez zmniejszenie niepokoju i objawów depresji;
  8.    Zwiększenie tolerancji wysiłku fizycznego.

  Tryb kierowania i zasady udzielania świadczeń w warunkach stacjonarnych określa  Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym zarządzeniem w sprawie: określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza - publikowanym na stronie NFZ (https://www.nfz.gov.pl/).
  Skierowanie na rehabilitację oddechową wystawiane jest przez lekarza:
  •    oddziału: pulmonologicznego, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej, laryngologii, chorób wewnętrznych, alergologii, onkologii;
  •    poradni: gruźlicy i chorób płuc, rehabilitacji, alergologicznej, chirurgii klatki piersiowej.
  Baza diagnostyczno-terapeutyczna:
  •    Pracownia Rtg w obrębie Oddziału
  •    Bieżnia i platforma balansowa do diagnostyki chodu, Bio-feedback
  •    Dostęp do pracowni diagnostyki układu oddechowego wyposażonej w:
       - aparaturę do spirometrii, gazometrii  
       - zestaw do wykonywania prób ergospirometrycznych
  •    Dostęp do laboratorium analitycznego, mikrobiologicznego
  •    Konsultacje specjalistów w zakresie neurologii, pulmonologii, okulistyki, kardiologii
  •    Nowoczesna baza zabiegowa.