Oddział Rehabilitacji | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Oddział Rehabilitacji

  CENTRALA TELEFONICZNA
  CENTRALA TELEFONICZNA
  SEKRETARIAT
  GABINET LEKARSKI
  KOORDYNATOR OPIEKI MEDYCZNEJ
  DYŻURKA PIELĘGNIAREK
  REJESTRACJA DO PORADNI REHABILITACYJNEJ I ZAKŁADU REHABILITACJI
  ZESPÓŁ LEKARSKI:

   

  dr n. med. Sabina Lach-Inszczak - koordynator oddziału
  specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista medycyny paliatywnej

   

  dr n. med. Krystian Kałużny - z-ca koordynatora oddziału
  specjalista rehabilitacji medycznej

   

  mgr Agnieszka Półtorak - psycholog, tyflopedagog
  studia podyplomowe: psychologia kliniczna
  I stopień w Racjonalnej Terapii Zachowawczej

   

  NADZÓR NAD ZESPOŁEM PIELĘGNIARSKIM:

   

  mgr Aleksandra Bochniak - koordynator opieki medycznej
  specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

   

  mgr Aleksandra Goszczyńska - pielęgniarka koordynująca, nadzorująca pracę innych pielęgniarek
  magister pielęgniarstwa
  specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

   

  Oddział Rehabilitacji mieści się na I piętrze w zabytkowym budynku położonym w podmiejskiej dzielnicy Smukale, przy ul. Meysnera 9.
  Oddział udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w oparciu o zawartą umowę z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem NFZ w Bydgoszczy.
  Rehabilitacja ogólnoustrojowa prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup w zależności od oceny ciężkości stanu klinicznego pacjenta:
  •    Rehabilitacja ogólnoustrojowa ciężka pourazowa
  •    Rehabilitacja ogólnoustrojowa po leczeniu operacyjnym
  •    Rehabilitacja ogólnoustrojowa po leczeniu zachowawczym
  •    Rehabilitacja ogólnoustrojowa przewlekła
  •    Rehabilitacja ogólnoustrojowa w chorobach demielinizacyjnych i reumatoidalnych
  •    Rehabilitacja ogólnoustrojowa zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego
  Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi maksymalnie do 6 tygodni. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora oddziału NFZ w Bydgoszczy.
  Tryb kierowania i zasady udzielania świadczeń w warunkach stacjonarnych określa  Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym zarządzeniem w sprawie: określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza - publikowanym na stronie NFZ (https://www.nfz.gov.pl/).
  Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawiane jest przez lekarza:
  •    oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgii, neurochirurgii, neurologii, reumatologii, chorób wewnętrznych, onkologii, ginekologii, urologii, kardiologii, geriatrii;
  •    poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej - w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.
  Dodatkowo poza skierowaniem lekarz kierujący wypełnia wniosek do Oddziału Rehabilitacji.
  Baza diagnostyczno-terapeutyczna:
  •    Pracownia Rtg w obrębie Oddziału
  •    Bieżnia i platforma balansowa do diagnostyki chodu, Bio-feedback
  •    Dostęp do pracowni diagnostyki układu oddechowego wyposażonej w:
       - aparaturę do spirometrii, gazometrii  
       - zestaw do wykonywania prób ergospirometrycznych
  •    Dostęp do laboratorium analitycznego, mikrobiologicznego
  •    Konsultacje specjalistów w zakresie neurologii, pulmonologii, okulistyki, kardiologii
  •    Nowoczesna baza zabiegowa.

  W obrębie Oddziału Rehabilitacji działa Zakład Rehabilitacji oraz Poradnia Rehabilitacji.

  DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA:
  Oddział Rehabilitacji prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów:
  •    Bydgoskiej Szkoły Wyższej
  •    Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.