Laboratorium Analityczne | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Laboratorium Analityczne

  Kontakt
  wejście C1, parter
  KIEROWNIK
  KIEROWNIK
  KIEROWNIK
  REJESTRACJA i PRACOWNIA
  PRACOWNIA SEROLOGII I BANK KRWI  Laboratorium Analityczne stanowi część pionu diagnostyki KPCP w Bydgoszczy.

  Laboratorium jest zarejestrowane w krajowej ewidencji laboratoriów diagnostycznych prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. Badania wykonywane są całą dobę przez 7 dni w tygodniu pod nadzorem diagnostów laboratoryjnych. Przyjmowanie materiału do badań odbywa się w godzinach od 7.00 - 8.30. Odbiór wyników badań po 14.00 lub dnia następnego.

  Fachowy personel, specjalistyczna aparatura, nowoczesne metody analityczne, stała kontrola jakości to gwarancja wiarygodności uzyskiwanych w Laboratorium wyników.

  Badania wykonuje zespół osób składający się z diagnostów laboratoryjnych - magistrów analityki medycznej (z I° i II° specjalizacji) i techników analityki medycznej z długoletnim stażem pracy w Laboratorium Analitycznym. Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje poprzez zdobywanie specjalizacji z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej oraz podlegają stałym szkoleniom wewnętrznym i zewnętrznym.

  Wszystkie działania podejmowane przez pracowników laboratorium zmierzają do uzyskania wiarygodnego i użytecznego klinicznie wyniku badania laboratoryjnego, który stanowi jeden z elementów złożonego procesu profilaktyki, diagnostyki i monitorowania leczenia.

   

   

  mgr Sławomira Balcerak - kierownik
  specjalista analityki klinicznej

   

  mgr Ewa Łoś-Tomaszewska - starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej
  specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

   

  mgr Luiza Martek - starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej
  specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

   

  mgr Monika Rynkowska - starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej
  specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

   

  mgr Ilona Szaulewicz - starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej
  specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

   

  mgr Karolina Laskowska - asystent diagnostyki laboratoryjnej
  I° specjalizacji z analityki klinicznej

   

  mgr Kinga Kaczmarek - młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

   

  mgr Mateusz Wrembel - diagnosta laboratoryjny

   

  Adelina Frydrych - starszy technik analityki medycznej

   

  Beata Mazur - starszy technik analityki medycznej

   

  Janina Pielaszkiewicz - starszy technik analityki medycznej

   

  Ewa Smolińska - starszy technik analityki medycznej

   

  Anna Wypych - starszy laborant

   

  Dagmara Gajos-Badocha - rejestratorka medyczna

  Usługi

  •  Badania laboratoryjne wykonywane są dla oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych, oddziałów  przy ul. Meysnera 9 oraz odpłatnie dla pacjentów prywatnych.
  •  Istnieje możliwość wykonania dla zleceniodawców z innych placówek po wcześniejszym podpisaniu umowy.
  •  Materiał do badań nie wykonywanych w Laboratorium może być pobrany i wysłany do wykonania w innych placówkach.
  •  Pobieranie krwi odbywa się wyłącznie przy pomocy systemu zamkniętego, który zapewnia bezpieczeństwo pacjenta, personelu pobierającego i wykonującego badania.
  •  Świadczone usługi w Laboratorium Analitycznym dotyczą badań z zakresu:
     - hematologii,
     - układu krzepnięcia,
     - serologii grup krwi,
     - równowagi kwasowo-zasadowej (badania gazometryczne), oksymetrii i gospodarki wodno-elektrolitowej,
     - biochemii klinicznej,
     - immunochemii,
     - immunodiagnostyki (badania z zakresu autoimmunologii, alergologii),
     - analityki ogólnej (mocz, kał, płyny z jam ciała).

  Laboratorium Analityczne oprócz zadań podstawowych zajmuje się prowadzeniem staży podstawowych dla specjalizujących się diagnostów oraz praktyk dla studentów analityki medycznej.

  Punkt pobrań dla pacjentów prywatnych: Gabinet zabiegowy – Wojewódzka Przychodnia Gruźlicy i Chorób Płuc, wejście B, I piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-8.30.

  Płatność za badania laboratoryjne dla pacjentów prywatnych: w Kasie Szpitala – wejście A, II piętro.

  Odbiór wyników następuje osobiście przez pacjenta prywatnego za okazaniem dowodu tożsamości lub przez osobę upoważnioną do odbioru przez płatnika na podstawie pisemnego upoważnienia w godzinach pracy Laboratorium.

   

  Pracownie

  W strukturach Laboratorium Analitycznego są następujące pracownie diagnostyczne:
  •  Biochemii klinicznej i Elektrolitów
  •  Immunochemii
  •  Hematologii i Koaguologii
  •  Serologii grup krwi
  •  Bank Krwi
  •  Równowagi Kwasowo-Zasadowej
  •  Analityki Ogólnej
  •  Immunodiagnostyki


  Wyposażenie

  Specjalistyczna aparatura laboratoryjna dostosowana jest do rodzaju oferowanych badań i umożliwia stosowanie metod badawczych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy.

  Pracownie są wyposażone w analizatory i sprzęt laboratoryjny uznanych firm diagnostycznych, zapewniający wysoką precyzję i wiarygodność wykonywanych badań.

  Podlegają one konserwacji i okresowym przeglądom technicznym wykonywanym przez autoryzowane serwisy.

  Dzięki temu, że Laboratorium wyposażone jest w specjalistyczną aparaturę medyczną, badania laboratoryjne wykonywane są szybko i na wysokim poziomie. Wszystkie te działania systematycznie zmniejszają ryzyko wystąpienie błędów w fazie analitycznej.

   

  Doskonalenie procesu świadczenia usług medycznych w Laboratorium Analitycznym

  Kontrola jakości

  W Laboratorium prowadzona jest kontrola jakości badań nadzorowana przez diagnostów laboratoryjnych:
  •  codzienna kontrola wewnątrzlaboratoryjna,
  •  okresowa kontrola międzylaboratoryjna.
  Systematycznie prowadzona kontrola wewnątrzlaboratoryjna obejmująca wszystkie oznaczane parametry stanowi podstawę do zatwierdzania wyników oznaczeń rutynowych.

  Kontrola zewnątrzlaboratoryjna prowadzona jest przez upoważnione ośrodki kontroli badań w kraju i za granicą. Laboratorium Analityczne za uczestnictwo w programach zewnętrznej oceny jakości otrzymuje potwierdzenie w postaci świadectw, zaświadczeń o uczestnictwie lub certyfikatów. Ocenie zewnętrznej poddana jest większość badań wykonywanych w Laboratorium.
  Uczestnictwo w międzylaboratoryjnych zewnętrznych programach kontroli jakości gwarantuje niezależną ocenę pracy Laboratorium przez uprawnione jednostki.
  W ramach kontroli międzylaboratoryjnej Laboratorium bierze udział w:
  •  Powszechnym Programie Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej z siedzibą w Łodzi
  •  Programie Okresowym Zewnętrznej Oceny Jakości (EQA) organizowanym przez Labquality Helsinki prowadzonym przez Systemy Oceny Wiarygodności Analiz Medycznych SOWA-med
      z siedzibą w Gdańsku
  •  Krajowym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej prowadzonym przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
  •  Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań Hematologicznych Sysmex International Qality Assurance (IQAS) wykonywanych na analizatorach Sysmex XN-550
  •  Międzylaboratoryjnym Programie Jakości (Quality Assesment) prowadzonym przez Instytut Zapewniania Jakości firmy EUROIMMUN AG w zakresie autoimmunologii i alergologii
  •  Międzynarodowym Programie Zewnętrznej Kontroli Jakości Badań Immunotransfuzjologicznym Dia Med/ Bio-Rad
  •  Międzynarodowym Programie Kontroli Jakości Bio-Rad EQAS prowadzonym przez firmę Bio-Rad (koaguologia, markery sercowe, gazometria, elektrolity, mleczany)
  •  Międzynarodowym Programie Randox International Quality Assesment Scheme RIQAS (interleukina-6)
  •  Programie kontroli jakości proteinogramów NOBIS

   

  Certyfikaty

  Potwierdzeniem wysokiej jakości badań laboratoryjnych jest uzyskiwanie certyfikatów w w/w programach kontroli zewnątrzlaboratoryjnej.
   

  Laboratorium Analityczne KPCP posiada następujące krajowe i międzynarodowe certyfikaty jakości i zaświadczenia:


  •  Świadectwo uczestnictwa w Powszechnym Programie Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej - Łódź)

   

  •  Certyfikaty uczestnictwa w Programie Zewnętrznej Oceny Jakości Labquality – Helsinki (Systemy Oceny Wiarygodności Analiz Medycznych SOWA-med. Gdańsk)

   

  •  Certyfikaty uczestnictwa w Międzynarodowym Programie Kontroli Jakości Bio-Rad EQAS

   

  •  Zaświadczenie uczestnictwa w Krajowym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej (Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa)

   

  •  Certyfikaty uczestnictwa w Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań Hematologicznych Sysmex International Quality Assurance (IQAS)

   

  •  Certyfikaty uczestnictwa w Międzylaboratoryjnym Programie Jakości (Quality Assesment) (Instytut Zapewniania Jakości firmy EUROIMMUN AG)

   

  •  Certyfikaty uczestnictwa w Międzynarodowym Programie Zewnętrznej Kontroli Jakości Badań Immunotransfuzjologicznym DiaMed/ Bio-Rad

   

  •  Certyfikaty uczestnictwa w Międzynarodowym Programie Randox International Quality Assesment Scheme RIQAS

   

  •  Certyfikaty uczestnictwa w Programie kontroli jakości proteinogramów NOBIS

   

  Wiarygodność wyników badań w Laboratorium Analitycznym zapewnia się również poprzez nadzorowanie procedur pobierania i transportu materiału do badania oraz monitorowanie fazy przedanalitycznej.

  Laboratorium przywiązuje szczególną wagę do fazy przedanalitycznej czyli wszystkich czynności przed wykonaniem badania począwszy od  przygotowania pacjenta do badania, pobrania materiału do badań, przechowywania materiału po pobraniu oraz zapewnienia odpowiednich warunków transportu zgodnie z zaleceniami i standardami jakości badań laboratoryjnych. Laboratorium wdrożyło procedurę monitorowania błędów przedanalitycznych, mających wpływ na wiarygodność badań laboratoryjnych. Laboratorium prowadzi zapisy dotyczące wystąpienia tych błędów i podejmuje działania prowadzące do ich eliminacji.

  Laboratorium sprawuje nadzór merytoryczny (kontrola jakości wykonywanych oznaczeń, kalibracja i konserwacja aparatury) nad badaniami wykonywanymi w miejscu opieki nad pacjentem (POCT – Point of Care Testing).

  W KPCP badania POCT są wykonywane w oddziałach:  w zakresie parametrów krytycznych oraz w oddziałach i przychodniach w zakresie pomiaru stężenia glukozy za pomocą glukometrów.

   

  Laboratorium nadzoruje jakość badań zlecanych na zewnątrz

  Laboratorium zewnętrzne wykonujące badania dla KPCP zobowiązane jest spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. 2006 nr 61 poz. 435) ze zmianami (Dz.U. 2019 poz. 2065), (Dz.U. 2020 poz. 2042)}.
  W umowach z podwykonawcami KPCP wymaga dostarczenia informacji potwierdzającej, że laboratorium zewnętrzne właściwie monitoruje procesy:
  a)  pobierania, przechowywania, przyjmowania i transportu do badań,
  b)  prowadzenia wewnętrznej kontroli poprawności oznaczeń,
  c)  udziału w zewnętrznej ocenie jakości wykonywanych oznaczeń potwierdzonego certyfikatem.
  Ponadto zgodnie z umową laboratorium zewnętrzne zobowiązane jest do poddania się kontroli w szczególności w zakresie pkt. a-c.


  Wyniki badań
  Sprawozdania z badań zawierają wszystkie informacje potrzebne zleceniodawcy zgodnie z wymogami aktualnych Rozporządzenia Ministra Zdrowia i są autoryzowane przez diagnostów laboratoryjnych.

  Zlecenia badań laboratoryjnych, ich rejestracja i przesyłanie wyników na oddziały szpitalne odbywa się z zastosowaniem szpitalnego systemu informatycznego ESKULAP. Wyniki badań zlecanych z innych placówek, zleceniodawców płatnych wydawane są na odpowiednich drukach wyników obowiązujących w KPCP.

   

  PLIKI DO POBRANIA: