Dział Organizacyjno-Prawny | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Dział Organizacyjno-Prawny

Kierownik mgr Kinga Zakrzewska
Koordynator mgr Agnieszka Wieczorek

tel. 52 32 56 614

Do zadań Działu Organizacyjno-Prawnego należy:

1) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Centrum w zakresie ogólnym;
2) prowadzenie spraw rejestrowych Centrum;
3) przygotowywanie pod względem formalnym zarządzeń Dyrektora Centrum oraz prowadzenie rejestru wydanych zarządzeń;
4) prowadzenie spraw ubezpieczeniowych Centrum;
5) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw;
6) prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjną Rady Społecznej;
7) przygotowywanie konkursów i umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące zawody medyczne;
9) podawanie do wiadomości i powszechnego stosowania przez jednostki i komórki organizacyjne Centrum treści zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych oraz innych stosownych
    informacji, aplikacja „Akty Prawne”.