Dział Kadr | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Dział Kadr

Kierownik działu:

mgr Natalia Grzanka
telefon: 52 32 56 664, 887-834-350
e-mail: n.grzanka [at] kpcp.pl

Pracownicy:

mgr Justyna Grudek
telefon: 52 32-56-709, 663-910-054
e-mail: j.grudek [at] kpcp.pl

mgr Katarzyna Skibicka
telefon: 52 32 56 709, 663-910-054
e-mail: k.skibicka [at] kpcp.pl

mgr Magdalena Ostafin
telefon: 52 32 56 709, 663-910-054
e-mail: m.ostafin [at] kpcp.pl

 

Do zadań działu należy:

  • realizowanie celów Zarządu w zakresie polityki kadrowej i racjonalnego gospodarowania zasobami ludzkimi;
  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z rekrutacją, zatrudnieniem, bieżącą obsługą kadrową, rozwojem zawodowym i oceną pracowników Centrum, w tym realizowanie obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ustawy o działalności leczniczej oraz innych aktów prawnych regulujących zagadnienia w obszarze kadrowym;
  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarowaniem środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz systemem szkoleń pracowniczych;
  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z zawieraniem umów cywilno-prawnych, organizowaniem staży, praktyk, wolontariatu, rezydentur;
  • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz podmiotami wewnętrznymi, w szczególności ze związkami zawodowymi, służbą BHP, Inspektorem Ochrony Danych, Administratorem Systemów Informatycznych;
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności: Powiatowym Urzędem Pracy, uczelniami medycznymi, Głównym Urzędem Statystycznym, Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, placówkami medycznymi;
  • sporządzanie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości;
  • monitorowanie i aktualizowanie przepisów wewnętrznych oraz dokumentacji akredytacyjnej w podległym zakresie.